Strona koła nr. 82 w Chełmie

Instrukcja postępowania - ASF

Instrukcja postępowania myśliwych podczas odstrzału dzików w strefach objętych restrykcjami w związku z ASF.

 

 

I. Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału. 

1. Przy patroszeniu dzika w łowisku czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się płynów ustrojowych z pozyskanego dzika do środowiska. 

2. Zaleca się dokonywanie patroszenia dzika na folii lub innym, szczelnym materiale. 

3. Miejsce patroszenia należy zdezynfekować , według wskazań i zaleceń producenta danego środka dezynfekcyjnego. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu.

4. Narogi, patrochy i folia, na której dokonano patroszenia, powinny zostać umieszczone w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku.

5. Pobrać krew do probówek jednorazowego użytku. Próbówki umieścić w worku foliowym. Oznakować pobraną próbkę.

6. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie, obuwie oraz sprzęt używany przy patroszeniu.

7. Każdą tuszę odstrzelonego dzika, wraz z  narogami, patrochami, próbką krwi należy bezwarunkowo dostarczyć do punktu przytrzymywania tusz.

 

II. Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów, narogów z miejsc polowania do punktu przetrzymywania tusz. 

1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania płynów ustrojowych, wydalin lub wydzielin.

2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji (np. kuwety, folia ogrodowa, plandeka, worki plastikowe).

3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń i świniodzików.

4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału.

5. Punkt przetrzymywania tusz powinien być wyposażony w maty i środki dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

6. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy i narogi gromadzone są oddzielnie, wszystko w punkcie przytrzymywania tusz.

7. Każdą tuszę dzika należy zważyć, wpisać do rejestru, trwale oznakować znacznikiem, wypełnić wymagane dokumenty.

8. Patrochy i narogi,  oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w punkcie przetrzymywania tusz.

9. W punkcie przetrzymywania tusz istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii.

10. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy należy pozostawić na miejscu, w pojemniku przeznaczonym do ich gromadzenia, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji.

11. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej. 

 

III. Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF i przetrzymywaniu tusz i ich części w punkcie przetrzymywania tusz.

1.  Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych w kierunku ASF wynosi 2 ml. 

2. Próbki do badań odbiera urzędowy lekarz weterynarii.

3. Do czasu uzyskania wyników, tusze, narogi i patrochy przechowywane są w 

zamkniętym i zaplombowanym przez PIW punkcie przetrzymywania tusz.

4. Negatywny ( ujemny)  wynik badania upoważnia do  odbioru tuszy i zagospodarowania we własnym zakresie. 

5. Narogi i patrochy  jako materiał 2 kategorii podlega utylizacji.

6. Tusze dzików i ich części w odniesieniu co do których otrzymano wynik pozytywny (dodatni ) oraz wszystkie pozostałe tusze i ich części znajdujące się w chłodni ( bez względu na wynik) decyzją PIW podlegają konfiskacie i utylizacji. Usunięcie ich i utylizacja odbywa się na koszt PIW.

 

IV. Zachowanie zasad bioasekuracji podczas mycia i dezynfekcji punktu przytrzymywania tusz.

1. Mycie i dezynfekcja punktu przetrzymywania tusz przeprowadzana jest raz w tygodniu po wydaniu przebadanych tusz lub w razie zaistnienia takiej konieczności.

2. Czynności w/w dokonuje osoba prowadząca punkt przytrzymywania tusz lub inna osoba przez nią upoważniona.

3. Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych producenta stosowanych środków myjących i dezynfekujących.